THE CAP Vision

Institute

ประวัติและความเป็นมา

                สถาบันจัดการพฤติกรรมมนุษย์แคป วิชั่น หรือ TheCapVision ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยอุดมการณ์ที่มีความปรารถนาอยากเห็นสังคมไทยของเราเต็มไปด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ (ผู้ถึงพร้อมทั้งวิชชาและจรณะ)

                เริ่มจากการรวมตัวกันของวิทยากรนักพูด และ วิทยากรรุ่นใหม่ที่เข้าใจธรรมชาติด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ว่า สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยหลักปรัชญา หลักจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิสังคม ด้วยกระบวนการฝึกฝนเริ่มจากดินเดิม

                 ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในการให้บริการด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ทั้งระดับบุคคล ระดับองค์กรที่ผ่านมา เรามีความตั้งใจและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคคลในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างคุณให้เป็นยอดคน ในเวทีโลก

พันธกิจ (Mission)

(1)  สรรหา และ ผลิตวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อ “สัตยาภิบาล” ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ภายใต้ทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์แบบก้าวกระโดด CAP Theory

(2)  ส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ภายใต้ทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์แบบก้าวกระโดด CAP Theory

(3)  สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ด้วยการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนโดยผ่าน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และค่ายสัมมนา ภายใต้ทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์แบบก้าวกระโดด CAP Theory

(4)  สนับสนุน องค์กรด้านการศึกษา องค์กรศาสนา หน่วยงานราชการ เอกชน และ วิทยากรประจำถ้องถิ่นในการสร้างสังคมอุดมปัญญาผ่านศูนย์เรียนรู้ประจำจังหวัด ทั้งระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และภูมิสังคม

(5) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์แบบก้าวกระโดด CAP Theory

เพื่อออกแบบกระบวนการ ฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปรัชญาทฤษฎีแคป

(CAP Theory Philosophy)

CAP Theory เปลี่ยนคุณ ให้เป็นคุณที่ยอดเยี่ยม

ปรัชญาองค์กร

(Organization Philosophy)

เปลี่ยนศรัทธาเป็นทุน แปลงความคิดเป็นทรัพย์

ยุทธศาสตร์องค์กร

(Corporate Strategy)

“เป็นองค์กรด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์

ด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่เน้นพฤติกรรม

ธรรมชาติเดิมของผู้เรียนเป็นสำคัญ

และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติเดิม

เต็มตามศักยภาพ เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตและสังคม”

ค่านิยม (Core Value)

Innovative : สร้างนวัตกรรมการจัดการพฤติกรรมมนุษย์อยู่เสมอ

Creative : นำเสนอรูปแบบการบริการอย่างสร้างสรรค์

Effective : การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดับสากล

Trust : จริงใจกับบุคคล จริงจังในงาน จริงแสนจริงในความดีและมีความซื่อสัตย์

Enjoy : สร้างบรรยากาศการทำงานด้วยความสนุกแบบมีสาระ

Achive : มุ่งเน้นผลลัพธ์อันสูงสุดตามเป้าหมายของลูกค้าและสังคม