สถาบันจัดการพฤติกรรมมนุษย์ แคป วิชั่น

“เป็นองค์กรด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยกระบวนการฝึกอบรม
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตและสังคม”

"มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้แบบอัศจรรย์
และขุมพลังอันมหาศาลนั้นได้ส่งมาพร้อมกับเราในวันที่เรากำเนิดขึ้น เพียงเราดำดิ่งลงไปภายในตัวของเราเองด้วยศรัทธา เชื่อมั่น แล้วเราจะพบกับความมหัศจรรย์นั้นด้วยตัวเอง"
อนุสรณ์ หนองนา
อนุสรณ์ หนองนา
CEO, Co-Founder

In House training

การจัดการพฤติกรรมองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันในปัจจุบัน เพราะพฤติกรรมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การใช้สินค้า บริการ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า สู่การจัดการพฤติกรรมการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม ค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กรอย่างแท้จริง

Speaking and Personality Development

พฤติกรรมการพูดเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานระหว่างมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทำเยอะที่สุดในแต่ละวัน เมื่อเทียบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั่วไป แม้จะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นอยู่ปกติ แต่เมื่อต้องพูดในที่ชุมนุมชน มักเป็นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคน ไม่จำกัดที่เด็กหรือผู้ใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือระดับสูงถึงระดับผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องใช้การพูดเพื่อการทำงาน การประกอบวิชาชีพ การยกระดับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือ การสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ยิ่งต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Read More

Edutrainment and Seminar camp

แนวคิดด้านการศึกษาของขงจื้อ ท่านกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถรับการศึกษาได้” และ “การศึกษาตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน”  ซึ่งการพัฒนาชาติต้องเริ่มที่การพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ไม่จำกัดเฉพาะทางด้านวิชาการ ยังต้องเพิ่มวิชาชีวิต คือวิชาที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างวิชาชีพที่สะอาด สุจริต เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองของโลกนี้อย่างสมบูรณ์

“การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถ ให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแบบฉบับของตน ควบคู่การพัฒนาความดีมีนิสัยที่น่ารักจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง” ในปัจจุบัน ดังนั้นกระบวนการจัดการพฤติกรรมบุคคลต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน นักศึกษา วัยเริ่มสู่การทำงาน และ ช่วงการเริ่มมีครอบครัวใหม่เป็นของตัวเอง จึงเป็นการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดประสิทธิผลแบบองค์รวมที่สุด

Read More

fall in love with our features

Consulting

Real time stats

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Solution

Multilingual & translatable

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.

Value

Less plugins needed

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Seminar center

Amazingly responsive

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

finding

Community builder

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

power team

Easy to use interface

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Make a beautiful website

It has never been easier to create pages and websites on WordPress

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder