สถาบันจัดการพฤติกรรมมนุษย์ แคป วิชั่น

“เป็นองค์กรด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยกระบวนการฝึกอบรม
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตและสังคม”

"มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้แบบอัศจรรย์
และขุมพลังอันมหาศาลนั้นได้ส่งมาพร้อมกับเราในวันที่เรากำเนิดขึ้น เพียงเราดำดิ่งลงไปภายในตัวของเราเองด้วยศรัทธา เชื่อมั่น แล้วเราจะพบกับความมหัศจรรย์นั้นด้วยตัวเอง"
อนุสรณ์ หนองนา
อนุสรณ์ หนองนา
CEO, Co-Founder

In House training

การจัดการพฤติกรรมองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันในปัจจุบัน เพราะพฤติกรรมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การใช้สินค้า บริการ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า สู่การจัดการพฤติกรรมการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม ค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กรอย่างแท้จริง

Speaking and Personality Development

พฤติกรรมการพูดเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานระหว่างมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทำเยอะที่สุดในแต่ละวัน เมื่อเทียบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั่วไป แม้จะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นอยู่ปกติ แต่เมื่อต้องพูดในที่ชุมนุมชน มักเป็นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคน ไม่จำกัดที่เด็กหรือผู้ใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือระดับสูงถึงระดับผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องใช้การพูดเพื่อการทำงาน การประกอบวิชาชีพ การยกระดับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือ การสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ยิ่งต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Read More

Edutrainment and Seminar camp

แนวคิดด้านการศึกษาของขงจื้อ ท่านกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถรับการศึกษาได้” และ “การศึกษาตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน”  ซึ่งการพัฒนาชาติต้องเริ่มที่การพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ไม่จำกัดเฉพาะทางด้านวิชาการ ยังต้องเพิ่มวิชาชีวิต คือวิชาที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างวิชาชีพที่สะอาด สุจริต เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองของโลกนี้อย่างสมบูรณ์

“การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถ ให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแบบฉบับของตน ควบคู่การพัฒนาความดีมีนิสัยที่น่ารักจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง” ในปัจจุบัน ดังนั้นกระบวนการจัดการพฤติกรรมบุคคลต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน นักศึกษา วัยเริ่มสู่การทำงาน และ ช่วงการเริ่มมีครอบครัวใหม่เป็นของตัวเอง จึงเป็นการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดประสิทธิผลแบบองค์รวมที่สุด

Read More

จุดเด่นของสถาบัน

Consulting

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

PreGIVE หรือ การให้ก่อน คือ บทบาทสำคัญของเรา ที่พร้อมรับฟังทุกปัญหาด้านการจัดการพฤติกรรมองค์กร ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมที่เป็นจุดเด่นของสถาบัน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า "ที่ใดมีเสียงบ่น ที่นั่นจะมีเราเสมอ" เราพร้อมแปลงทุกเสียงบ่น ให้เป็นเสียงหัวเราะแห่งความสุข

Solution

สร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหา

ศาสตร์แห่งการจัดการด้านพฤติกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือแบบผสมผสาน Training System & Tools Kit ควบคู่กัน เพื่อให้ตอบโจทย์ของความหลากหลายทางพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละองค์กร ด้วยอุดมการณ์ของเรา คือ เปลี่ยนปัญหา เป็นปัญญาที่สร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งศรัทธาภายในตัวเรา

Value

มอบคุณค่าเกินความคาดหวังเสมอ

เริ่มที่ผลประโยชน์ เป็นการมองระยะสั้น ถ้าปรารถนากัลยาณมิตรด้านการสร้างธุรกิจระยะยาว เริ่มที่การให้ประโยชน์อย่างจริงใจ นี่คือปณิธานของสถาบัน เราสร้างโลกแห่งการแบ่งปัน ยิ่งให้ยิ่งขยาย เพราะโลกแห่งการแข่งขันยิ่งกั๊กยิ่งหมด

Seminar center

Learning Center สังคมอุดมปัญญา

เรามีอาคารบริการรองรับการจัดฝึกอบรมสำหรับท่าน ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ เราไม่ใช่เพียงสถาบันรับจัดอบรมเท่านั้น เพราะเราสร้างเครือข่ายของผู้คนที่รักการพัฒนาตนเองทุกระดับ ทุกวงการ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ของการสร้างสมดุลให้กับชีวิต และสังคม

finding

มีแบบสำรวจพฤติกรรมรายบุคคล

การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือด้านการสำรวจพฤติกรรมนิสัยที่สามารถสำรวจความเป็นปัจเจกบุคคลได้อย่างชัดเจน เพื่อการออกแบบแนวทางการพัฒนาความสามารถของบุคคล พัฒนาบทบาทการทำงาน และ การความสำเร็จในองค์กรได้

power team

การสร้างการมีส่วนร่วมจากภายใน

เป้าหมายของการพัฒนาบุคคลากร คือ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน รักองค์กรเหมือนบ้าน เหมือนครอบครัว พร้อมทุ่มเทแรงกาย สติปัญญา แรงใจในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ทั้งหมดที่กล่าวมาคือเป้าหมายอันสูงสุดในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เรามีและทำมาตลอด

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของท่าน

รับออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้วย Training System and Tools Kit ภายใต้กระบวนการจัดการพฤติกรรมมนุษย์แบบก้าวกระโดด CAP Theory "เปลี่ยนคุณ ให้เป็นคุณที่ยอดเยี่ยม"

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder