หลักการ การพูดในที่ชุมชน และ กระบวนการการนำเสนออย่างมืออาชีพ โปรแกรมการอบรมสัมมนาที่ออกแบบเพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านที่ปรารถนายกระดับการพัฒนาศักยภาพการนำเสนออย่างมืออาชีพ อีกทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในการพูดในที่ชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ปรับบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล เห็นผลจริงภายในกระบวนการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 2 วัน  สมัครอบรม