ดร.สุกิจ บำรุง
ReadyPlanet.com
dot dot
ดร.สุกิจ บำรุง article

ดร.สุกิจ บำรุง

ดร.สุกิจ บำรุง

 

การศึกษา          -    ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู   (  ORGANIZATION  DEVELOPMENT AND TRANFORMATION from CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY , PHILIPPINES )

-     ปริญญาโท (..) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน  

ประสบการณ์ด้านราชการ และบริษัทเอกชน

            1. อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2.  ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา

            3.  ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา  

4. ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา

5. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา

               6. ประธานที่ปรึกษา บริษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จำกัด

7. ที่ปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน )

8.  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

9.  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์

              10.  ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA  “ ช่อง 11

              11. ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุ่มบริษัท ในเครือ ปตท.

              12. ที่ปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD

           13. ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

           14. ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม อาดัม กรุ๊ป

           15. ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม  DODT THAI SEMINAR AND TRAINING

     ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน

สิ่งพิมพ์   1.    รองประธานสื่อมวลชน เครือสื่อกลาง

              2.     ผู้สื่อข่าว   คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร  "สื่อกลาง" 

              3.     ศูนย์ข่าว  นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดำดี ของ อ.อภิชาติ  ดำดี

วิทยุ                       1.    ผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น

-     รายการ เพื่อนยามเช้า ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริงสลับข้อคิด

                              -      รายการ ยิ้มรับตะวัน ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ

-     รายการ อนุรักษ์ไทย ประเภทรายการสารคดีทั่วไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ

-      รายการ พูดจาประสาระยอง ประเภทรายการอนุรักษ์ภาษาถิ่น พูดคุยกึ่งทอล์คโชว์    3 คน

-       รายการ ข่าวสื่อกลาง ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจำวัน

2.     บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ   และเสียงบรรยายสารคดีต่าง ๆ

          โทรทัศน์       1. พรีเซ็นเตอร์งานโฆษณาทางโทรทัศน์

                             2. วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจัดการ  ช่อง 11

                             3. วิทยากรโต้วาทีรายการ ทีวีวาที ช่อง 9                                                

                             4  ผู้ประสานงานรายการ สายตรง อ... ” ช่อง 3                                          

                             5.ผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ และพิธีกร รายการ ตะวันฉาย ช่อง 11 ภูมิภาค

                                6. เขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์                         

ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านวิทยากร    (กว่า  15 ปี )                                                                                   

1.     ผู้เขียนหลักสูตร  และที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตร การอบรม   ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก       

2.     อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน

3.     วิทยากรให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์

4.     วิทยากรฝึกอบรมประจำทีมงาน THAI – TRAIN . COM ( ไทย-เทรน ด็อท คอม )

5.     วิทยากรฝึกอบรมการพูด การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรม Walk Rally สถาบันฝึกอบรม TRAIN & TALK  

ของ อ.จตุพล ชมภูนิช

6.     วิทยากรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม DOUBLE DIGITS

7.     วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร และศิลปะการพูดในที่ชุมชน  และ          

      Walk Rally   สถาบันฝึกอบรม อาดัม กรุ๊ป  ของ อ. อภิชาติ ดำดี

8.     วิทยากรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานและ Walk Rally  สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

9.     วิทยากรพิเศษ ค่ายภาษร  ของ คุณกรรณิการ์ ธรรมเกษร

10.  วิทยากรฝึกอบรม สำนักเสริมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศ่าสตร์

11.  วิทยากรฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ...)

12.  วิทยากรฝึกอบรม สมาคมสโมสรนักลงทุน

13.  วิทยากร กาตลาดและการบริการ บริษัท พีเพิ่ล มีเดียร์  (  SME ชี้ช่องรวย )

14.  วิทยากรหลักสูตร ผู้นำกับการเมือง ให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ  

15.  วิทยากรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น

    หลักสูตร  ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ  เคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการพัฒนา ภาวะผู้นำ บันไดทองสู่เส้นทางนักบริหารมืออาชีพ  เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ  กลยุทธ์การสั่งงานและการจูงใจ  เทคนิคการสร้างความน่าศรัทธาและการครองใจ  ผู้นำ - ผู้ตามอย่างไรไม่หลงยุค  ก้าวไกลด้วยวิสัยทัศน์นักบริหาร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นผู้นำทางการเมือง  กลยุทธ์การพัฒนาทักษะในการทำงาน  กิจกรรม 5 .  ทีมงานยุคใหม่หัวใจองค์กร การสร้างและการพัฒนาทีมงาน  กลยุทธ์การขจัดข้อขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เทคนิคการสื่อสารในองค์กร ทำงานอย่างไรให้มีความสุข  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน เปิดรั้ววัยใสสู่วัยทำงาน  กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง  แนวทางการจัดการสหกรณ์ยุคใหม่  เทคนิคการเทศน์เพื่อครองใจผู้ฟัง( สำหรับพระนักเทศน์ )  EQ.,CQ .AQ  , LQ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการจัดการฝึกอบรม  กลยุทธ์การสร้างหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กร เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการอบรม  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างไรให้ได้ผล  เทคนิคการเขียนข่าว   มวลชนสัมพันธ์สำคัญไฉน  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน  เทคนิคการพูดจูงใจ การโต้วาที การแซววาที   กลยุทธ์การเป็นพิธีกร    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

การตลาดและการจัดการยุคใหม่ เทคนิคการขายและการบริการ  Service Mine  เทคนิคการบริการด้วยใจสู่ใจ การบริการประกันภัยที่ถูกกฎหมายและได้ใจลูกค้า บริการยุคใหม่ของสถานพยาบาล แนวทางการสร้างทีมงานขาย การปิดการขายแบบมืออาชีพ เทคนิคการสร้างเครือข่ายธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ขายอย่างไรให้สำเร็จ การบริหารลูกค้าและCRM. การจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย   ขายให้รวย ขายให้สำเร็จ ขายให้เป็นมืออาชีพ ฯลฯ 


16.  วิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เกม นันทนาการ สำหรับงานอบรม สัมมนา งานสังสรรค์และกรุ๊ปทัวร์    

17.  วิทยากรค่ายเยาวชน เช่น ค่ายการศึกษานอกโรงเรียน ค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม    ค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 

18.  วิทยากรสอนดนตรี

19.  วิทยากรกิจกรรม WALK RALLY แนวใหม่ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทุกประเภท

                                ฯลฯ

ตัวอย่างหน่วยงานที่บรรยาย

            เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก  เช่น                                                                       

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                         -   บริษัท  สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด       

การรถไฟแห่งประเทศไทย                                               -  บริษัท  อุตสาหกรรมโคราช จำกัด    

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                     -  บริษัท ทีพีไอ จำกัด  (หมาชน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                          -  บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)                        

ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีกัล จำกัด (มหาชน)                   

-  ธนาคารกรุงไทย                                                            -  บริษัท เทคโนเซลล์ จำกัด ( ฟีล์มกรองแสง ลามีนา )

-   กรุงไทย แอคซา ประกันชีวิต                                           -  บริษัท  ซี.พี.

-   ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                 -  บริษัท อีเทอนัล จำกัด                                                  

-   เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม                                        -  บริษัท เอสโซ่  จำกัด     

-   กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม                       -  บริษัท ทัชวัน               

 กระทรวงการคลัง                                                          -  บริษัท กระเบื้อง ไดนาสตี้ ไทท้อป

-   กระทรวงพาณิชย์                                                          -  บริษัท จิออร์ดาโน (ไทย) จำกัด 

-   กระทรวงยุติธรรม                                                         -  บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด

-   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      -   บริษัท เฟรทลิงค์ เอ๊กเพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด 

-   กระทรวงมหาดไทย                                                      -  บริษัท แดช

-   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า               -  บริษัท เบทาโกร ฟู้ด จำกัด

-   สมาคมสโมสรนักลงทุน                                                  -  บริษัท  MFEC

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                       -  บริษัท  Coats  Threads  ( Thailand ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                                        -  บริษัท EPSON

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ                                       -  บริษัท INFOTECH  VISION

-   สำนักเลขาธิการวุฒิสภา                                                 -  บริษัท  TRUE

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน                                                  -  บริษัท  DTAC    

นิด้า                                                                           -  บริษัท  THAI KAKINUMA       

-  สำนักเสริมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         -  บริษัท CAPITAL CEREALS

-   สถาบันติววิชา DAVANCE  ( อ.ปิง )                                  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติ จำกัด 

-   สำนักการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข                             - บริษัท ซีเนียอินเตอร์ เนชันแนล จำกัด

-   โรงพยาบาลราชวิถี                                                        -  บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-   โรงพยาบาลกรุงเทพ                                                      -  บริษัท  เทเวศประกันภัย จำกัด

-   โรงพยาบาลบ้านค่าย                                                     -  บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด         

-    กสท  ( CAT TELECOM )                                             -  บริษัท อิออน                                             

โครงการอบรมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย วิทยาลัยมหาดไทย            -  บริษัท  อิสเทิร์น เฮิร์บ จำกัด

-   โครงการอบรมของเทศบาลต่าง ๆ                                                 -  บริษัท ยูนิลิเวอร์                                   

โครงการอบรม ครูอาจารย์สถาบันการศึกษาต่าง ๆ               -  บริษัท สแกนเนอร์ อีเล็คทริก อินเตอร์เนชันแนล

-  โครงการของ สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล                      -  นิตยสาร Gossip / Stra Star TV / Candy                           

    มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก   -  บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด            

 - โครงการอบรมการพัฒนาครูอาจารย์โรงเรียนโปลีเทคนิค        - บริษัท ฮอนด้า

โครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด                             -  บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด         

-   โรงไฟฟ้าบ่อนอก                                                          -  บริษัท บางปะกง บี เอช แอล จำกัด ( และบริษัท

โครงการอบรมวิทยากรป้องกันยาเสพติด                                  ในเครือ รวม 13 บริษัท )          

-   ภปร.ราชวิทยาลัย                                                        -   บริษัท  เพ็จโฟกัส จำกัด

-   สำนักงาน ปปส.                                                          -   บริษัท นูสกิน

-   สำนักงาน ปปช.                                                          -   บริษัท สยามแก๊ส

บริษัท เอกอุดม เทรดดิ้ง จำกัด                                         -   บริษัท มิชลิน

โครงการ ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงศึกษาธิการ

(เป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เช่น จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์   มรามคำแหง ม.ศิลปากร  ม.มหิดล   ม.เกษตร ม.หอการค้าไทย มสธ. มศว.องครักษ์  ม.สยาม ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น  ม.พายัพ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เกษมบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนฯธนบุรี เทคโนฯพระนครเหนือ ม.นเรศวร ม.ศรีปทุม  ม.สงขลาฯ ม.หัวเฉียว ม.แม่โจ้ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  ม.ณิวัฒนา ม.คริสเตียน ม.กรุงเทพ ม.มหาสารคาม ม.เอเชียอาคเนย์  ม.เจ้าพระยา ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ  เช่น

พิธีกรงานเวที  ผู้ดำเนินรายการการโต้วาที แซววาที ทอล์คโชว์  การอภิปราย  อัดเสียงสปอตเปิดงานเวที    บรรยาย                           สารคดี   และสปอตงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

 
ทำเนียบวิทยากร ทั้งหมด

ดร.อภิชาติ ดำดี
อ.อุสมาน ลูกหยี ประธานบริหาร
อ.อนุสรณ์ หนองนา
อ.ดุจกมล อนุสุเรนทร์
อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อ.รัชกร ศิริพันธุเกตุ
อ.สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส
อ.สมภาคย์ ชูโชติ
อ.ศฤงคาร หมันหลี
อ.รมิตา เจริญชัย
อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ C.Ht article
อ.ปวิช แดงหวาน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์dot
dot

Habit Scan
WELCOME TO WISHWON INFO


Copyright © 2010 All Rights Reserved. By CAP Vision Institute