หลักสูตรยอดนิยมในปีนี้

หลักสูตรเพื่อการจัดการพฤติกรรมมนุษย์

            การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร (Productivity Improvement) และ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) เริ่มที่การส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆ ขององค์กรให้สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมาย        สร้างผลลัพธ์ที่งดงาม   

                ด้วยความตั้งใจและเต็มใจของเราในการให้บริการด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นในการมอบคุณค่าอันสูงสุดให้กับลูกค้า  ของเราเต็มความสามารถ ด้วยปณิธานของเราที่พร้อมสร้างสังคมอุดมปัญญาให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรม

การพูดเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานระหว่างมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทำเยอะที่สุดในแต่ละวัน เมื่อเทียบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั่วไป แม้จะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นอยู่ปกติ แต่เมื่อต้องพูดในที่ชุมนุมชน มักเป็นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคน ไม่จำกัดที่เด็กหรือผู้ใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือระดับสูงถึงระดับผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องใช้การพูดเพื่อการทำงาน การประกอบวิชาชีพ การยกระดับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือ การสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

การเรียนรู้ในยุกต์ปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง สะดวกสบายในการค้นหาความรู้ง่ายขึ้น แต่หากไม่นำความรู้นั้นมาเข้ากระบวนการเรียนรู้ การฝึกฝน การตกผลึกเป็นภูมิรู้เฉพาะตน ความรู้นั้นก็ไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถทำให้เราได้ทั้งแรงบันดาลใจ กำลังใจ มีพี่เลี้ยงอยู่เคัยงข้าง ทำให้การใช้ความรู้นั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเรายังมีแนวทางการพัฒนาความสามารถให้เป็นมืออาชีพได้อีกด้วย

จิตวิทยาการพัฒนาตนเองและองค์กร

การจัดการพฤติกรรมองค์กร เริ่มที่การจัดการพฤติกรรมของบุคคล เมื่อเราเข้าใจตัวเอง รู้ทางของตัวเอง ใช้งานพรสวรรค์ที่สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นจุดเด่นจุดแข็งจุดโดนที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาตะวันตก ผสมผสานวัฒนธรรมที่งดงามของปรัชญาตะวันออก เราจะรู้เลยว่า เราไม่ธรรมดาอย่างที่เคยเข้าใจมาในอดีต

Read More

หมวดความสัมพันธ์และการบริการ

ทุกความสัมพันธ์จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณ ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมีความสุข ชุมชนสุขสรรค์ พร้อมมอบความรัก ความช่วยเหลือ กำลังใจ และให้อภัยอย่างจริงใจ กับแนวทางการฝึกอบรมที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความจริงใจ กระบวนการฝึกอบรมที่สร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

Read More

หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล

มนุษย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งเราปรารถนาให้องค์กรของเราเจริญก้าวหน้า มีผลประกอบการที่งดงาม สร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ยิ่งต้องให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของเราให้มีคุณภาพเสียก่อน ยิ่งเราเข้าใจศักยภาพของบุคคลแต่ละส่วนงานลึกซึ้งมากเท่าไหร่ โอกาสสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็เป็นจริงมากเท่านั้น

Read More

หมวดการตลาดและการขาย

สิ่งที่องค์กรปรารถนานอกจากการได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยสินค้าและบริการที่เรามี นั่นก็คือ “กำไร” โดยเฉพาะรูปแบบการนำเสนอสินค้า บริการในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการตลาดในรูปแบบดิจิตัล การขายแบบออนไลน์ การสื่อสารตรงถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการเรียนรู้กระบวนการตลาด การขายที่ทันยุค ทันสมัย ทันกระแสนิยมจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพเป็นอย่างยิ่ง

Read More

หมวดการจัดการองค์ความรู้

ฐานความรู้ขององค์กร เกิดจากการเก็บรวบรวมความรู้จากสมาชิก พนักงาน บุคลากรทุกระดับ เพื่อรวบรวมจัดระบบการส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง หรือ เพื่อการวิจัยพัฒนาสินค้า การบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จะทำให้ไม่เสียเวลาในการทำงานในรูปแบบเดิม ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่จะช่วยในเราสามารถต่อยอดจากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการ กระบวนการที่เป็นขั้นตอน จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้อีกด้วย

Read More

หมวดพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน

การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง เริ่มที่การลงทุนกับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ เด็ก และเยาวชน เพราะยิ่งเราให้ความสำคัญ ใส่ใจ พร้อมสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะความสามารถ โอกาสในการศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆอย่างเต็มที่ โอกาสในการยกระดับประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั้น ย่อมมีโอกาสเป็นจริงอย่างแน่นอน เราคือผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติของเด็ก เยาวชน ด้วยประสบการณ์ที่จัดกิจกรรม จัดค่ายเรียนรู้มาตลอดนับ 100 โครงการ เราจึงขออาสาร่วมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะความสามารถอันไร้ขีดจำกัดนี้ร่วมกับท่าน

Read More