เราคือใคร?

เราเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลกร วิชาการ ประสบการณ์กว่า 14 ปี ในการให้บริการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในระบบองค์กรภาครัฐ และ เอกชน อีกทั้งมีประสบการณ์การจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน จัดค่ายพัฒนาความดี ความเก่งให้กับเด็กเยาวชนทั่วประเทศ เราจึงมีตั้งใจในการให้บริการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้

ทำเนียบวิทยากรประจำหน่วยพัฒนาครู

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

“การใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับประถมศึกษา”

(รหัส 612111013)

*ระดับพื้นฐาน (Basic  Level)

*ใช้เวลาในการอบรมจำนวน  2  วัน (14 ชั่วโมง)

*กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

*ระดับช่วงชั้น ประถมศึกษา

Line@: http://line.me/ti/p/%40uxz9926c

FB: https://www.facebook.com/groups/kruthaivision/

Tel: 093-223-5919, 091-775-8421

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการสร้างสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับครูระดับประถมศึกษา”

(รหัส 612031061 )

*ระดับพื้นฐาน (Basic  Level)

*ใช้เวลาในการอบรมจำนวน  2  วัน (14 ชั่วโมง)

*กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย 

*ระดับช่วงชั้น ประถมศึกษา

Line@: http://line.me/ti/p/%40uxz9926c

FB: https://www.facebook.com/groups/kruthaivision/

Tel: 093-223-5919, 091-775-8421

สำรองที่นั่งเลือกหลักสูตรที่สนใจ

ครูเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561 ได้ที่ http://training.obec.go.th

แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังต่อไปนี้
1. http://hrd.obec.go.th
2. http://training.obec.go.th
3. https://drive.google.com/drive/folders/14je2mwm_QEW7jWskDH-L0VEkFDNNy171?usp=sharing

การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร