ขั้นตอนการดำเนินงาน

Operating procedures

3 ขั้นตอนสำหรับการให้บริการรับจัดฝึกอบรม

course model design

1.Purpose & Problem Analytic

ออกแบบเนื้อหารฝึกอบรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เข้าอบรม และผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ โดยเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขอรับบริการเป็นสำคัญ

Human Resource Management

2.Training session

จัดอบรมตาม Course outline และ รูปแบบจัดอบรมที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงแปลงเชิงพฤติกรรมภายในกระบวนการ​อบรม

Evaluation1

3.Development evaluation

สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร ในรูปแบบเอกสาร และ สื่อวีดีโอ ทั้งเนื้อหาการบรรยาย กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ผลการเรียนรู้ในแต่ละวัน พร้อมข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการจัดอบรม

หัวข้อที่ท่านต้องการให้วิทยากรเน้นเป็นพิเศษ
และเป้าหมายในการจัดอบรมที่ท่านต้องการ

Tel

093-223-5919

E-mail

dencapvision@gmail.com

Line-ID

dencapvision